MAZURSKIE ERATYKI
Maria Olszowska, Mazurskie eratyki, 288-289

Słowa kluczowe

eratyki
głazy narzutowe
zlodowacenie
morena
głazowisko

Abstrakt

Obszar Mazur usiany jest głazami narzutowymi – eratykami. To jedna z pamiątek po ostatnim zlodowaceniu. Głazy zbudowane są najczęściej z granitów lub granitognejsów (Ryc. 1). Mają różne rozmiary, od małych kamieni po duże głazy (w obwodzie około 10 m i więcej). Są wszędzie: na polach uprawnych, w lasach, w rzekach i w jeziorach. Spotykamy też głazowiska, czyli duże skupiska głazów w utworach morenowych. Niektóre mają status rezerwatu przyrody, jak głazowisko w Wojnowie (Ryc. 2) czy na Fuledzkim Rogu nad jeziorem Dobskim. To drugie głazowisko dało początek obecnemu rezerwatowi przyrody Jezioro Dobskie.

Maria Olszowska, Mazurskie eratyki, 288-289