Bakteriofagi - dobroczynne wirusy
M.Szaleniec, J. Szaleniec, A.Gibała, Bakteriofagi

Słowa kluczowe

Bakteriofagi
wirusy
replikacja
zakażenia bakteryjne
terapia fagowa
antybiotyki

Abstrakt

Bakteriofagi czyli “zjadacze bakterii” (z dosłownego tłumaczenia greckich słów phagein i baktērion) to wirusy, które atakują komórki bakteryjne, aby następnie się w nich replikować, a docelowo je niszczyć. Rosnąca liczba gatunków bakterii opornych na większość antybiotyków powoduje rosnące zainteresowanie wykorzystaniem bakteriofagów w leczeniu zakażeń bakteryjnych. W świecie, w którym antybiotyki stanowią standardową terapię pierwszego rzutu przeciwko infekcjom bakteryjnym, co pociąga za sobą lawinowo narastającą oporność bakterii i pojawianie się coraz to nowych, opornych szczepów, terapia fagowa wydaje się być nie tylko alternatywnym, ale być może i ostatecznym narzędziem obrony przed bakteriami. A zatem przewidywane zastosowanie fagów koncentruje się na trzech głównych wskazaniach: a) zwalczanie zakażeń z udziałem bakterii opornych na antybiotyki; b) zwalczanie zakażeń, które nie odpowiadają na leczenie antybiotykami oraz c) zwalczanie bakterii w okolicznościach, w których antybiotyki są przeciwwskazane z powodu alergii pacjenta lub problemów żołądkowo-jelitowych. Wysoki potencjał fagów w eliminowaniu bakterii może być
wykorzystywany nie tylko w medycynie, ale także w przemyśle żywnościowym czy rolnictwie. 

M.Szaleniec, J. Szaleniec, A.Gibała, Bakteriofagi