Jajnik królika jako model do badania procesu folikulogenezy

Słowa kluczowe

królik
jajnik
folikulogeneza
pęcherzyk jajnikowy

Abstrakt

Jajnik jest narządem produkującym komórki rozrodcze oraz hormony steroidowe. Jego podstawową jednostkę funkcjonalną stanowi pęcherzyk jajnikowy, w którym wzrasta i dojrzewa oocyt. Proces rozwoju pęcherzyków jajnikowych nazywamy folikulogenezą. Podlega
ona regulacji ze strony wielu czynników, w tym również środowiskowych. Prawidłowy przebieg folikulogenezy determinuje sukces rozrodczy samicy i decyduje o jej płodności. Zatem poznawanie nowych modeli do badania procesów zachodzących w jajniku ssaków
jest niezwykle istotne. Królik (Oryctolagus cuniculus) jest gatunkiem charakteryzującym się wysokim współczynnikiem reprodukcji. Szybko osiąga dojrzałość płciową i posiada zdolność do wydawania kilku miotów w ciągu roku. Co ważne, folikulogeneza w jajniku królików
rozpoczyna się po urodzeniu, a zatem wydaje się on obiecującym modelem do badania tego procesu. Niniejszy artykuł przedstawia rozwój i budowę jajnika królika, ze szczególnym uwzględnieniem stadiów rozwoju pęcherzyków jajnikowych.