Gleby Krakowa

Słowa kluczowe

Mapa gleb Krakowa
gleby antropogeniczne
czarnoziemy
mady

Abstrakt

W artykule przedstawiono rozmieszczenie i charakterystykę gleb obszaru Krakowa na bazie wcześniejszych oraz aktualnych badań własnych. Przeprowadzone badania wykazały, że w Krakowie przeważają powierzchniowo gleby antropogeniczne (Anthrosols, Technosols). W dolinie Wisły i jej dopływów występują głównie mady (Fluvisols), a w dzielnicy Nowa Huta – czaroziemy (Chernozems). W opracowaniu uwzględniono propozycje ochrony ważniejszych gleb obszaru Krakowa.