Osuwiska miasta Krakowa

Słowa kluczowe

geozagrożenia
ruchy masowe ziemi
osuwiska
Kraków

Abstrakt

Na terenie Krakowa zidentyfikowano dotychczas (stan na 28.11.23 r.) 379 osuwisk. Są one skoncentrowane w kilkunastu rejonach o zróżnicowanych warunkach geologicznych i rzeźbie terenu. Najwięcej z nich występuje w południowej części miasta, co jest związane ze strefą nasunięcia karpackiego. Głównymi przyczynami uaktywniania osuwisk na obszarze miasta są intensywne i długotrwałe opady deszczu, deponowanie nasypów niekontrolowanych oraz dawna eksploatacja soli kamiennej.