Geoarcheologiczne badania nawarstwień historycznych krakowskiego Starego Miasta – wybrane problemy

Słowa kluczowe

Geoarcheologia
Kraków
badania nawarstwień historycznych

Abstrakt

Zastosowanie zróżnicowanego instrumentarium badawczego pozwoliło na wykazanie, że istniejące w obszarze badań lokalne czynniki środowiskowe (m.in. rzeźba powierzchni terenu, sieć hydrograficzna, zagrożenia naturalne, możliwość pozyskiwania pożywienia) spowodowały, że w najstarszej części Krakowa najbardziej intensywny rozwój osadnictwa, rzemiosła i handlu miał miejsce na wzgórzach, a nieco później na wyżej położonych terasach rzecznych, piaszczystych w stropie. Działalność ludzka była natomiast przyczyną powstawania obiektu badań – przeciętnie kilkumetrowej miąższości nawarstwień historycznych, zwanych też nasypami. Odznaczają się one zróżnicowaną litologią, zawierając m.in. poziomy popiołu, wskazujących na pożary miasta, mułków związanych z obecnością wód stojących lub płynących na jego obszarze itp. Nawarstwienia zawierają też wiele zanieczyszczeń, w tym metali, nagromadzonych w efekcie funkcjonowania na terenie miasta rzemieślniczych zakładów obróbki metali, które jednocześnie stały się źródłem skażenia wód podziemnych.