Różnorodne wody podziemne Krakowa – dobrodziejstwo czy problem

Słowa kluczowe

wody podziemne
Kraków

Abstrakt

Budowa geologiczna Krakowa jest bardzo skomplikowana ze względu na tektonikę uskokową, która spowodowała powstanie różnej wielkości zrębów i rowów tektonicznych, zbudowanych z wapieni jurajskich i margli kredowych. Dzięki takiej budowie geologicznej w Krakowie wyróżnia się dwie strefy hydrodynamiczne: górną i dolną. Jakość wód podziemnych w tych strefach jest bardzo odmienna. W górnej strefie, w warunkach naturalnych, wody podziemne są dobrej jakości i nadają się do picia. Związane jednak z wielowiekowym osadnictwem ścieki bytowe i zanieczyszczenia pochodzące z aktywności produkcyjnych spowodowały zanieczyszczenie tych wód i degradację ich jakości. W dolnej strefie hydrodynamicznej występują artezyjskie wody mineralne, wykorzystywane do kąpieli leczniczych w uzdrowisku w Swoszowicach i aktualnie do picia, w pijalni przy rondzie Matecznego. Są też wody, które zostały udostępnione w kilku zdrojach krakowskich. Wody te są dobrodziejstwem, a wody górnej strefy hydrodynamicznej problemem dla mieszkańców miasta.